Kev ua hauj lwm

Beaumont Municipal Transit Services yog ua los ntawm First transit, Inc. as transit Kev tswj hwm ntawm Beaumont los ntawm kev cog lus nrog Lub Nroog Beaumont. Peb muab cov nyiaj hli sib tw thiab pob nyiaj pab, thiab ib lub lim tiam ua haujlwm tsib hnub.

BMT tab tom thov rau:

  • Transit Bus Operators uas siv tau CDL thiab Neeg nrog caij pom zoo (P) - download PDF ntawm no
  • Cov kws kho tsheb nrog CDL siv tau, thiab nrog Diesel, Roj av, lossis CNG lub tsheb muaj kev paub txog kev tu" - download PDF ntawm no

Thov hu rau 409-835-7895 yog xav paub ntxiv.

Cov Haujlwm Tam Sim No

Thov ntawm tus neeg ntawm peb lub chaw ua haujlwm ntawm 550 Milam Street; los yog thov hu rau Willa White yog muaj lus nug 409-835-7895 (ext.314).

Tus neeg tsav tsheb npav

Lub sijhawm ua haujlwm puv sijhawm lossis ib nrab sijhawm, lub luag haujlwm rau kev nyab xeeb thauj cov neeg caij tsheb.
TUB NTXHAIS KAWM NTAWV

Tus kws kho mob

Kev pab tsheb, chaw, thiab chaw nres tsheb npav amenities.
TUB NTXHAIS KAWM NTAWV