កម្មវិធី BMT Disadvantaged Business Enterprise (DBE)

 

Beaumont Transit (BMT) កំពុងស្វែងរកជនជាតិភាគតិច និង/ឬស្ត្រីជាម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូច ដើម្បីចុះកិច្ចសន្យាជាមួយផលិតផល និងសេវាកម្ម។

សូមទាក់ទង លោកស្រី Willa White នៅ (409) 835-7895 សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។

សូមចុចទីនេះសម្រាប់ច្បាប់ចម្លងនៃគោលបំណង និងវិធីសាស្រ្ត BMT DBE សម្រាប់រយៈពេលបីឆ្នាំចាប់ពីថ្ងៃទី 01 ខែតុលា ឆ្នាំ 2021 ដល់ថ្ងៃទី 30 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2024។