BMT Disadvantaged Business Enterprise (DBE) Program

 

Beaumont Transit (BMT) tab tom nrhiav cov neeg tsawg thiab/lossis cov poj niam muaj cov lag luam me los cog lus nrog rau cov khoom thiab cov kev pabcuam.

Thov hu rau Ms. Willa White ntawm (409) 835-7895 yog xav paub ntxiv.

Nyem qhov no rau ib daim ntawv theej ntawm BMT DBE Lub Hom Phiaj thiab Txheej Txheem rau lub sijhawm triennial txij Lub Kaum Hli 01, 2021 txog Lub Cuaj Hli 30, 2024.